ĐÀN KHAI XUÂN GIÁP DẦN của THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Minh Lý Thánh Hội - Tuất thời, mùng 2 tháng Giêng Giáp Dần (24-01-1974)
Bộ phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý
Pháp đàn: Huệ Chơn; Đồng tử: Hoàng Mai (xuất khẩu)

Huyền Đô Đại Pháp Sư. Chào chư Thiên ân sứ mạng. Chào chư liệt vị đàn tiền. Bản sư vâng lịnh đến báo đàn, chư Thiên mạng cùng chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp Đức Thái Thượng Đạo Tổ. Bản sư chào chung, xin xuất ngoại ứng hầu. Lui.

TIẾP ĐIỂN

THI

Một khí hồng mông lại hóa ba,

Hóa ba trải khắp cõi bà sa,

Bà sa độ tận người tu chứng,

Tu chứng cung Trời sẽ lại qua.

Thái Thượng Đạo Tổ. Khánh hỷ, khánh hỷ chư môn sanh. Bần Đạo giáng trần giờ này để ban ân cho chư môn sanh vững căn cơ tu thân hành đạo. Bần đạo miễn lễ, chư môn sanh đồng an tọa.

Này chư môn sanh! Minh Lý thừa sắc chỉ Ngọc Hư Cung khai Đạo được năm mươi mùa xuân cùng vạn vật. Năm mươi năm sanh trưởng, thâu tàng. Sự sự vật vật đổi thay mà lý Đạo vẫn ẩn hiện trường lưu bất tận. Nhờ thế mà ngày nay Minh Lý Đạo, trên có Giáo Tổ, dưới có giáo pháp, giáo quyền minh định, hình thành Thánh Hội, một trung tâm huyền nhiệm đã hiện bày thánh thể mà chơn nguyên lặng lẽ lưu hành, huân phát để cho tứ quý đều xuân sanh bất tận. Chư Thiên ân sứ mạng nhờ nơi đó, tựa vào đó, noi theo đó, tuần tự tiếp nối chấp trì quyền pháp để phụng Thiên sự dân.

Huyền nhiệm cơ Trời đặt định là vậy. Chỉ cần người Thiên ân có chí dốc hành đạt được tâm cơ tu chứng thì sứ mạng Thánh Hội sẽ hoàn thành sau hội Long Hoa.

Nhân tiết tam dương khai thái, xuân mãn trần trung, Bần Đạo nhắc nhở chư Thiên ân sứ mạng gặp lúc khí vận đủ đầy, thái hòa sung mãn, hãy nắm lấy cơ vi mà nhiếp hóa nội tâm, linh thông triển chuyển, phát huy ngoại thể cho Đại Đạo hoằng dương, Tam Tông rộng mở, kịp thời hòa hợp cơ năng vũ trụ, giúp cho vạn vật trở về nguồn.

Thánh nhân xưa kia cũng nhắm vào mục đích đó mà hiến thân cho Đại Đạo. Ngày nay chư Thiên ân sứ mạng chấp trì quyền pháp, hãy noi lấy chí, xem lấy hạnh của tiền nhân mà tiến bước. Tre cỗi thì dồn hết sinh lực tạo mầm măng. Măng sẽ vươn lên thành những hàng tre xanh cao vút, uy hùng hiên ngang. Đó là biểu dương được sức sống uy linh của giống tre ích lợi. Dầu muốn dầu không, măng cũng phải thành tre mà nắng mưa gió bão vốn phải chịu. Đó là lẽ tự nhiên không hề chối bỏ.

THI

Xuân có sanh thì hạ trưởng thành,

Xuân thiên nguồn phát lợi trinh hanh,

Xuân tâm hòa nhịp cùng xuân cảnh,

Tạo một trời xuân bủa đức lành.

Hỡi chư môn sanh! Thánh nhơn không vì một mình ăn mà phải tìm ngũ cốc, không vì một mình ở mà bày phương pháp xây cất cửa nhà, cũng không vì một thân bịnh đau mà nếm trăm thứ thuốc. Thánh nhơn lấy lòng Trời làm lòng mình, hay che hay chở; lấy lòng thiên hạ làm lòng mình, hay xây dựng bảo tồn. Nhờ thế, ngày nay thiên hạ mới có cơm để ăn, nhà cửa để che mưa đụt nắng, bịnh tật có phương dược trị trừ. Thánh nhơn xưa kia có nói gì đâu, vẫn cái tự nhiên mà có cho vạn vật. Chư Thiên ân sứ mạng là những kẻ nối tiếp, hãy lấy lòng thánh nhơn mà un đúc lòng mình. Dầu lớn dầu nhỏ, hay hay dở, đều phải phát huy cho đời sống có ý nghĩa. Phương chi, thời bây giờ thế đạo suy vi, lòng người ly tán, hóc hiểm tham tàn, sống chỉ sống riêng mình, cho gia đình mình, có rộng hơn một chút là cho xã hội quốc gia mình. Như vậy cũng chưa đủ, còn muốn thôn tính thâu tóm của kẻ khác về cho mình. Thậm chí lý tưởng ảnh hưởng, tín ngưỡng chỉ là thứ thoạt qua, không bóng dáng, mà người mệnh danh sứ giả hòa bình được đến thế gian cũng dùng mọi thủ đoạn hóc hiểm cạnh tranh giựt giành, thì trách nào không có đông phe nhiều nhóm. Còn tôn giáo thì cứu cánh chẳng hiệu năng. Vì vậy chư Thiên ân sứ mạng phải giữ lòng vô tư vô kỷ để đương vi lấy bổn phận, vô công vô danh để giải thoát triền phược bao phủ lắng đọng ở tâm linh. Khi tròn xong phận vi nhân sẽ tiêu dao về nơi cõi xuân thiên bất tận.

Chư môn sanh Minh Lý Thánh Hội hiện thời, măng đã trở thành tre, phải đương vi lấy trách nhiệm, dầu vốn tư hữu tri năng có bị vật chất hồng trần phủ đóng bấy nhiêu năm, nhưng tâm đã quyết thì trau giồi sáng suốt linh thông không phải khó.

Mấy mươi năm tu học, giờ hãy khế hợp lý thuyết cùng với lý tánh. Hãy nắm lấy thời cơ mà phát huy để hoàn thành sứ mạng thiêng liêng, ơn Thầy nghĩa bạn.

THI

Ban một ơn xuân trọn đức lành,

Vui cùng xuân đạo hỡi môn sanh,

Lòng xuân chan chứa trời ba cõi,

Trải khắp cho nên bậc chí thành.

. . . . . . . . . . . .

Bần Đạo hồi thượng thiên. Thăng.

-------------

Đã kiểm duyệt

T.M. Phụ tá Bảo Pháp Chơn Quân

Huệ Chơn