Nếu muốn thỉnh kinh, xin liên lạc với Thiên Lý Bửu Tòa theo địa chỉ ở link bên dưới:

>>> Liên lạc Thiên Lý Bửu Tòa

 

>>> E-book     Online