PHIẾU CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG

THÁNH GIÁO VẠN HẠNH THIỀN SƯ

Họ tên / Pháp danh

Địa chỉ và số điện thoại

Số tiền

     
     
     
     
     
     
     
     

            Nay xin phát tâm đóng góp số tiền ghi trên để dùng vào việc ấn tống:

THÁNH GIÁO VẠN HẠNH THIỀN SƯ

            Sau khi in xong, vui ḷng gởi cho tôi:

_____ quyển            ____ số lượng nhiều để phân phát cho các tín hữu ở địa phương

(Nếu không muốn nhận sách, xin ghi số 0 vào khoản bên trên.)

Thành tâm cầu nguyện xin Ơn Trên Đấng Chí Tôn, Đức Diêu Tŕ và thập phương chư Phật Tiên Thánh hộ tŕ cho âm siêu, dương thới, Đạo pháp phục hưng, tất cả chúng sanh đồng được tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, sớm tỏ ngộ Đại Đạo. Cầu xin hồng ân Bề Trên hộ hựu cho gia đ́nh chúng con và toàn tất đồng được an lạc, thanh tịnh, vạn sự kiết tường đầu năm chí cuối.


Chi phiếu xin đề "Thiên Lư Bửu Ṭa" với ghi chú "In Kinh" và gởi về địa chỉ:

THIÊN LƯ BỬU T̉A

12695 Sycamore Ave

San Martin, CA 95046. USA

Tel.: (408) 683-0674